Oblast delatnosti

Što se tiče upravljanja otpadom u organizaciji „Petrović“ d.o.o. opis tehnološkog postupka i snimanje procesa sa aspekta generisanja otpada, sastoji se u:

  • Prijema otpadnih materijala
  • Razvrstavanje i priprema otpadnih materijala
  • Reciklaža otpadnih materijala
  • Privremeno odlaganje otpadnih materijala nakon reciklaže

Osnovne karakteristike tehnološkog procesa su da se otpadne materije koje se dopremaju u kompleks, razvrstavaju na srodne komponente, baliraju i/ili lageruju u boksevima do odvoženja na dalji tretman. Na lokaciji/kompleksu nema hemijske ili metalurške prerade metala (čelika, gvožđa, obojenih metala, papira, plastike), već samo razvrstavanje i lagerovanje, sečenje i baliranje navedenih materijala.

Razvrstani otpadni materijal se meri, zatim lageruje u odgovarajući prostor/bokseve za njegovu pripremu, odnosno, skladišti. Skladištenje otpadnog materijala koji stiže na lokaciju je privremeno.

Merenje doveženih sirovina vrši se na kolskoj vagi koja se kalibriše u zakonskim rokovima. Skladištenje je tako organizovano da ne dolazi do mešanja otpada. Svaka vrsta otpada se uredno razvrstava, obeležava na za to tačno označenim mestima u kompleksu.

Organizacija „Petrović“ neće skladištiti opasan otpad, već samo neopasan koji dolazi na predmetnu lokaciju i koji se predaje trećem licu na dalji tretman.

Kategorije i vrste otpada koji se generišu u preduzeću su: gvožđe i čelik, legure gvožđa, obojeni metali, papir i karton, plastika, staklena ambalaža, staklo, elektronski neopasan otpad, otpadna vozila i otpadne gume, otpadno drvo i dr.

Dozvole

Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije:

19-00-00098/2017-16, izdata 20.02.2017.

Integralna dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada:

            4-06-501-144/2015, izdata 12.08.2015.

Pratite nas: